Prawie 34 mln zł – zeszłoroczny wydatek na uchodźców

Prawie 34 mln zł – zeszłoroczny wydatek na uchodźców

W 2012 r. złożono w Rzeczypospolitej Polskiej 5 477 wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Wnioskami tymi objęto 10 753 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano więc znaczne tendencje wzrostowe na poziomie ok. 36% (w 2011 r. złożonych zostało 3 524 wnioski dotyczące 6 887 osób).

Największą grupę osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stanowili w 2012 r. obywatele Federacji Rosyjskiej – 6 084 osoby (około 57% ogółu), z których 5 529 (około 91%) zadeklarowało narodowość czeczeńską. Drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy byli obywatele Gruzji – 3 234 osoby (około 30% ogółu). Ponadto, o status uchodźcy występowali najczęściej obywatele Armenii – 413 osób, Kazachstanu – 121 osób, Syrii – 107 osób, Afganistanu – 103 osoby i Egiptu – 102 osoby.

[warning]W ubiegłym roku status uchodźcy nadano 87 cudzoziemcom, w tym między innymi 48 obywatelom Federacji Rosyjskiej, 24 obywatelom Białorusi, 6 cudzoziemcom z Turkmenistanu oraz 3 z Chin. Dla porównania, rok wcześniej tą formą ochrony objęto 153 osoby. Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w roku ubiegłym była zatem mniejsza w porównaniu do roku 2011 prawie o połowę.[/warning]

Powyższe dane wskazują, iż w 2012 r. w Polsce objęto ochroną międzynarodową oraz krajową łącznie 519 cudzoziemców. Stanowi to około 5% osób, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy – o 2 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Podobnie jak w latach ubiegłych sposób orzekania w sprawach cudzoziemców pochodzących z Republiki Czeczeńskiej Federacji Rosyjskiej był zgodny z zaleceniami UNHCR.

W 2012 r. umorzono postępowania prowadzone wobec 8 641 osób, w tym wobec 4966 obywateli Federacji Rosyjskiej oraz 2 921 obywateli Gruzji.

[warning]W 2012 r. w związku z realizacją ww. zadań ustawowych Urząd do Spraw Cudzoziemców wydatkował łączną kwotę 33 743 822 zł, o około 21 % mniej niż w roku 2011 (wówczas kwota ta wyniosła 42 814 918 zł). Ww. środki zostały przeznaczone na:[/warning]

– na wypłatę świadczeń o charakterze pieniężnym – 12 334 760 zł,

– na zakup świadczeń medycznych – 8 347 004 zł,

– na wydatki związane z zakwaterowaniem w ośrodkach wynajmowanych – 7 923 283 zł,

– na wydatki związane z żywieniem systemem zleconym – 4 058 219 zł,

– na zakup środków Żywności – 636 223 zł,

– na realizację pomocy w dobrowolnym wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w ramach projektu oraz we własnym zakresie) – 442 499 zł,

– na zakup leków – 1 834 zł.

Duża część świadczeń jest udzielana w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. istniało 11 ośrodków (4 ośrodki własne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz 7 wynajmowanych) – o 1 mniej w porównaniu z rokiem 2011. Pod koniec 2012 r. z pomocy Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 2 727 osób, z czego 1 422 udzielano pomocy w postaci świadczenia pieniężnego. Ogólna liczba osób korzystających z pomocy socjalnej i opieki medycznej była zatem podobna jak w roku 2011 (wówczas wyniosła ona 2 709 osób).

W 2012 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców kontynuował współpracę z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM) w zakresie realizacji programu dobrowolnych powrotów. W ubiegłym roku ze wsparcia IOM skorzystało 452 cudzoziemców.

Duża ilość działań preintegracyjnych dla cudzoziemców realizowana jest dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie w wielu prowadzonych przez nich projektach Urząd do Spraw Cudzoziemców występuje jako partner. Dodatkowo Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadził działania również we własnym zakresie, między innymi:

– organizował w ośrodkach zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizował w ośrodkach zajęcia przedszkolne i wczesnoszkolne dla dzieci cudzoziemców,

– organizował kursy orientacyjne pozwalające cudzoziemcom objętym pomocą socjalną zapoznać się z podstawowymi zasadami, zwyczajami, kulturą oraz przepisami obowiązującymi w Polsce (w kursie uczestniczy każdy dorosły cudzoziemiec, który zgłosił się do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej po złożeniu pierwszego wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Polsce).

stat

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!