Nasze propozycje zmian w Konstytucji RP

Nasze propozycje zmian w Konstytucji RP

Nasze propozycje zmian w Konstytucji RP

Obecna treść konstytucji, szczególnie w obszarze wolności wyznania, jest słuszna i zasadna, jednakże nazbyt nieprecyzyjna i stwarzająca ogromne pole do nadużyć szczególnie dla islamskiego fundamentalizmu. Wielu radykalnych wyznawców Islamu może – i będzie – wykorzystywać ją bynajmniej nie do obrony swojej relgii, bowiem mają pełną swobodę jej praktykowania i głoszenia, ile do propagowania treści skrajnych, naruszających wolność i prawa człowieka w ogóle. Paradoksy wynikające z błędnego rozumienia swobody w głoszeniu i praktykowaniu religii są powszechne w zachodnich krajach Unii Europejskiej, stając się m.in.: cichym przyzwoleniem w niektórych krajach (Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Dania i inne) dla istnienia równoległego systemu prawnego – Szariatu, stosowaniem niższych kar dla sprawców karygodnych przestępstw, takich jak: morderstwa „honorowe”, poligamia, zgwałcenia, kaleczenie kobiecych genitaliów i inne, gdzie za okoliczność łagodzącą uznaje się religijne oraz kulturowe (nota bene – bezpośrednio związane z Islamem) korzenie sprawców. Polityczna poprawność wykorzystuje nieprecyzyjną definicję wolności, przez co nagminnie unika się wskazywania oczywistego związku między niedopuszczalnymi, prymitywnymi zwyczajami (vide napastowanie kobiet w Kolonii, Hamburgu, Stutengardzie i innych miastach Europy w noc sylwestrową 2015/2016) z fundamentalistycznym Islamem. Przypadki publicznego gwałcenia koptyjskich kobiet i dziewczynek, jak też  napastowanie samych  muzułmanek w krajach Bliskiego Wschodu jest szeroko udokumentowanym faktem, którego przyczynę specjaliści znajdują w bezpośredniej interpretacji Koranu oraz Hadisów.

Poprzez nadużywanie niezaprzeczalnie pięknej i słusznej wolności wyznania przyzwala się również na funkcjonowanie meczetów i szkół koranicznych, w których imamowie jawnie nawołują do przeprowadzania zamachów samobójczych i terroryzowania mieszkańców, postępujących niezgodnie z tzw. „prawem” Szariatu.

Nie można zatem dopuścić, aby zbyt ogólna, konstytucyjna definicja stała się furtką dla propagowania radykalnych przekonań w imię poszanowania swobody w głoszeniu i praktykowaniu wiary.

W związku z powyższym postulujemy o dokonanie zmian w Konstytucji RP, celem niedopuszczenia do szerzenia się fundamentalizmu islamskiego – stanowiącego obecnie największe i niezaprzeczalne zagrożenie dla światowego pokoju oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a w szczególności dokonania proponowanych zmian w Naszej Konstytucji:

art. 25. pkt. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. – poprzez uściślenie powyższego. Władze RP zdecydowanie NIE powinny zapewniać swobodego wyrażania w życiu publicznym przekonań religijnych, światopoglądowych oraz filozoficznych, jeśli przekonania te nawołują do mordowania, terroryzmu, dyskryminacji religijnej czy płciowej oraz innej, niezgodnej z polską Konstytucją.

art. 35. pkt. 2. ” Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej” poprzez uściślenie powyższego. Należy w tymże artykule wskazać, że Konstytucja nie zezwala na tworzenie i funkcjonowanie podobnych instytucji, w których głosi się idee niezgodne z jej treścią i założeniami. Pozwoli to na ograniczenie ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i podobnych, rzekomo „służących ochronie tożsamości religijnej”, gdzie propagowane byłyby myśli w sposób oczywisty sprzeczne z wolnością każdego Obywatela i każdej Obywatelki Rzeczpospolitej Polskiej.

art. 53. pkt. 5. stanowi: „Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób” owa treść stanowi wyjątek jedynie dla pkt. 1. i 2. tegoż artykułu, nie będąc jednak wyjątkiem dla art. 25. i  35. Należy zatem uczynić go osobnym artykułem Konstytucji oraz uściślić poprzez uwzględnienie nie tylko uzewnętrzniania ale rozpowszechniania i praktykowania w ogóle, bowiem art. 25 może być uznany za niejako „znoszący” art. 53. pkt. 5.

Takie zmiany są niezbędne w świetle obowiązującej hierarchii aktów prawnych, jako że oskarżony na podstawie Kodeksu Karnego, jeśli zostanie mu postawiony zarzut za działania o podłożu religijnym, NIE będzie miał możliwości odwoływania do wyższego aktu – Konstytucji RP, choćby celem złagodzenia kary. Wykluczy to paradoksy, o których napisano wyżej czyli uznawanie dogmatów wyznania oskarżonego za okoliczność łagodzącą.

Jej treść – uniwersalna w swoim przekazie pozostaje widocznie uniwersalna jedynie dla homogenicznego kulturowo, polskiego społeczeństwa. Większość Polek i Polaków – akceptuje i rozumie podstawowe jej przesłanie. Dla ludzi wzrastających w zupełnie innym systemie wartości, jeśli nie będzie ona [Konstytucja] precyzyjna, stanie się furtką dla propagowania niezgodnych z nią idei albo jedynie pustym prawem. I tak pozostanie dopóty, dopóki dojdzie do realnego respektowania oraz zaostrzenia obowiązujących aktów prawnych.  W związku z tym apelujemy również o zwiększenie kar dla sprawców przestępstw rozumianych jako terroryzm, zamachu stanu i tym podobnych, a opisanych w Kodeksie Karnym.

Przywilej wolności wyznania nie powinien podlegać jakiejkolwiek krytyce. Stąd też propozycja Polskiej Ligii Obrony o dokonanie sugerowanych zmian – fundamentalizm islamski stoi bowiem w jawnej sprzeczności z wolnością wyznania i sumienia każdego człowieka.

aut. J. Dragan polka-walczaca.blogspot.com

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!