USTAWA o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – wyciąg

USTAWA o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – wyciąg

Chociaż większość z nas woli jakieś „życiowe” artykuły na temat tego, co dzieje się na świecie i w Polsce, to jednak warto poświęcić trochę czasu na sprawy mniej ciekawe, ale nie mniej ważne. A nawet, powiedziałabym, że wazniejsze. Wykładnikiem sytuacji, jaka jest w Polsce i Europie jest prawo karne i obowiązujące ustawy. Oczywiście, w wielu przypadkach prawo jest  łamane, czy tez obchodzone bokiem, jednak chyba przyznacie, że jest to nadal główny wyznacznik postępowania i wytyczne zachowań czy procedur.

Dlatego też, dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wyciąg z Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej. Wybraliśmy tu najważniejsze artykuły.

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2003 r.

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

 

[warning]

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się ochrony przez:

 • nadanie statusu uchodźcy;
 • udzielenie ochrony uzupełniającej;
 • udzielenie azylu;
 • udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
 • udzielenie ochrony czasowej.

[/warning]

 

 

W postępowaniach i rejestrach mogą być przetwarzane następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • nazwisko poprzednie;
 • nazwisko rodowe;
 • płeć;
 • imię ojca;
 • imię i nazwisko rodowe matki;
 • data urodzenia lub wiek;
 • miejsce i kraj urodzenia;
 • kraj pochodzenia;
 • odciski linii papilarnych;
 • rysopis:
 • wzrost w centymetrach,
 • kolor oczu,
 • znaki szczególne;
 • wizerunek twarzy;
 • obywatelstwo;
 • narodowość;
 • rasa lub pochodzenie etniczne;
 • przekonania polityczne, religijne, filozoficzne;
 • przynależność wyznaniowa;
 • przynależność do określonych grup społecznych;
 • stan zdrowia;
 • stan cywilny;
 • wykształcenie;
 • zawód wykonywany;
 • miejsce pracy;
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;
 • informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
 • stosunek do służby wojskowej;
 • informacje o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
 • informacje o wynikach sprawdzenia cudzoziemca w jednostce centralnej.

 

 

 

 

[warning]

Statut uchodźcy jest nadawany osobom, co do których istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej (np. wg orientacji seksualnej).

 

[/warning]

 

 

Prześladowanie musi stanowić poważne naruszenie praw człowieka:

 • użycie przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej;
 • zastosowanie środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym;
 • wszczęcie lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący;
 • brak prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub dyskryminującym;
 • wszczęcie lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy odbycia służby wojskowej podczas konfliktu
 • czyn skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość.

 

Zagrożenie prześladowaniem musi nastąpić ze strony:

 • organów władzy publicznej kraju pochodzenia;
 • ugrupowań lub organizacji kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego terytorium;
 • innych podmiotów, w przypadku gdy władze kraju lub organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą zapewnić ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy.

 

 

Jeśli cudzoziemiec nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela mu się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

 • orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
 • tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
 • poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

 

 

Odmowa nadania statutu uchodźcy:

 • nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia;
 • korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji Narodów Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców;
 • istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:

–  popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego,

– jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych,

– popełnił zbrodnię o charakterze innym niż polityczny poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed złożeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy;

– jest uważany przez organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej za osobę mającą prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa polskiego.

– że podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu czynów łamiących prawa człowieka

 

 

Pozbawienie statutu uchodźcy nastąpi w przypadku gdy cudzoziemiec:

 • dobrowolnie ponownie przyjął ochronę państwa, którego jest obywatelem;
 • przyjął ponownie obywatelstwo swojego kraju lub nowego;
 • ponownie dobrowolnie osiedlił się w państwie, które opuścił;
 • ustają okoliczności w związku z którymi uzyskał status uchodźcy;
 • popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego;
 • jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych;
 • zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy.

 

 

Jeżeli inne państwo wyrazi zgodę na przejęcie uchodźcy cudzoziemiec jest doprowadzony do:

 • granicy;
 • granicy państwa, do którego następuje przekazanie;
 • portu lotniczego portu;
 • morskiego tego państwa.

Koszty są pokrywane z budżetu państwa.

 

 

Gdy cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, w decyzji orzeka się ponadto o udzieleniu:

 • ochrony uzupełniającej;
 • zgody na pobyt tolerowany.

 

 

Jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony uzupełniającej albo zgody na pobyt tolerowany, orzeka się o ich wydaleniu, z wyłączeniem przypadku gdy cudzoziemiec:

 • posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, prawo pobytu lub prawo pobytu stałego;
 • jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę pozbawienia wolności lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o wydaleniu, która nie została wykonana;
 • jest małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu uchodźcy.

Koszty wydalenia cudzoziemca są finansowane z budżetu państwa.

 

 

W przypadku osoby małoletniej bez opieki, umieszcza się ją w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Koszty pobytu małoletniego bez opieki oraz koszty opieki medycznej, są finansowane z budżetu państwa.

 

 

 

[warning]

Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu;
 • pomoc w przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.

[/warning]

 

 

 

[warning]

Pomoc socjalna

 • pomoc udzielana w ośrodku, w tym:

–  zakwaterowanie,

– całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie,

– kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,

– stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej,

– jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia,

– naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka,

– pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach,

– pokrycie kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dzieci,

– finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego w  uzasadnionych przypadkach

 • pomoc udzielana poza ośrodkiem – świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu, gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to niezbędne do:

– zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji samotnych kobiet;

–  ochrony porządku publicznego;

–  ochrony i utrzymania więzi rodzinnych;

–  przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem.

[/warning]

 

 

 

Opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

 

 

Pomoc w dobrowolnym powrocie:

 • zakup biletu na przejazd środkiem komunikacji publicznej do wybranego przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu;
 • wniesienie opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem wiz i zezwoleń;
 • pokrycie kosztów wyżywienia w podróży.

 

 

 

Cudzoziemiec przebywający w ośrodku dla uchodźców jest obowiązany:

 • przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku;
 • stosować się do poleceń personelu ośrodka;
 • dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń;
 • poddawać się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym;
 • w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zaistnienia zdarzenia grożącego powstaniem szkody w mieniu ośrodka niezwłocznie powiadomić o tym personel ośrodka;
 • przenieść się do innego ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne.

 

 

Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka ma prawo do:

 • podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i kulturowych oraz wykonywania praktyk religijnych;
 • swobodnego poruszania się po terenie ośrodka, z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu;
 • dostępu do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
 • dostępu do informacji o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców;
 • dostępu do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć;
 • przyjmowania odwiedzin w przeznaczonych do tego pomieszczeniach;
 • składania do Szefa Urzędu, w języku ojczystym, skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania ośrodka i warunków pobytu w nim.

 

 

 

[warning]

Koszty pomocy socjalnej, opieki medycznej, zasiłku pogrzebowego, pomocy w dobrowolnym powrocie, pomocy związanej z przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa oraz prowadzenia ośrodków są finansowane z budżetu państwa.

 

[/warning]

 

 

Powody do zatrzymania cudzoziemca i umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia:

 • konieczność ustalenia tożsamości;
 • zapobieżenie nadużyciu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy;
 • zapobieżenie zagrożeniu dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub własności innych osób;
 • ochrona obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • nielegalne przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy, chyba, że przedstawili wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 • zachowanie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych cudzoziemców przebywających w ośrodku lub pracownikom ośrodka.

 

 

Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia nie może przekroczyć roku.

 

 

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, udziela się pomocy w celu wspierania procesu jego integracji ze społeczeństwem,

w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej.

 

 

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

 

Azyl – udziela się go na wniosek cudzoziemca gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Cudzoziemcom masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka, można udzielić ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową.

 

 

Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej zapewnia się opiekę medyczną oraz  przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie.

 

 

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub wykonywać działalność gospodarczą.

 

 

[warning]Jeżeli małżonek lub małoletnie dziecko cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje się działania mające na celu połączenie rodziny.[/warning]

 

 

Rejestry w sprawach cudzoziemców

 • rejestr spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
 • rejestr spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;
 • rejestr spraw o udzielenie azylu;
 • rejestr spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
 • rejestr spraw o udzielenie ochrony czasowej;
 • rejestr odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu, uzyskał zgodę na pobyt tolerowany, korzysta z ochrony czasowej (Komendant Główny Policji);
 • rejestr spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.

 

 

 

[warning]

Art. 125.

Kto zabiera w celu przywłaszczenia lub przywłaszcza sobie zaświadczenie tożsamości albo dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej lub takiego dokumentu używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

[/warning]

 

 

 

 

[warning]

Art. 126.

1. Kto:

1) opuszcza bez zezwolenia miejsce pobytu lub miejscowość wyznaczoną mu do przebywania na podstawie art. 89c,

2) nie zawiadamia o utracie zaświadczenia tożsamości lub o utracie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

3) nie zwraca znalezionego zaświadczenia tożsamości lub dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej w przypadku, gdy wydano mu nowe zaświadczenie tożsamości lub nowy dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej,

4) uchyla się od obowiązku wymiany zaświadczenia tożsamości lub dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

5) nie wykonuje obowiązku poddania się pobraniu odcisków linii papilarnych, o którym mowa w art. 105 ust. 1,

6) uchyla się od nałożonego w decyzji, wydawanej na podstawie art. 101a, obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanego w tej decyzji organu lub zawiadomienia tego organu o każdej zmianie miejsca pobytu

podlega karze grzywny.

 

[/warning]

 

osr

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!